Algemene verkoopvoorwaarden B2C

 1. Toepassingsgebied
  Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in afzonderlijke schriftelijke overeenkomsten, zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelbon of overeenkomst tussen KUNNIG, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 2, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0404.745.465 en haar koper. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

 2. Offertes
  Een offerte is geldig gedurende een termijn van vijftien (15) dagen vanaf de datum van offerte, behoudens anders schriftelijk overeengekomen.

 3. Bestelling
  Elke offerte die schriftelijk wordt bevestigd door de koper verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.

 4. Prijs
  Onze prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds inclusief B.T.W.

 5. Voorschot
  Uiterlijk bij bevestiging van de bestelling dient een voorschot, ten belope van het bedrag bepaald door KUNNIG, te worden voldaan.

 6. Leveringstermijn
  Geen enkele bestelling kan eenzijdig door de koper worden ontbonden wegens niet naleving van de leveringstermijnen, zonder dat KUNNIG voorafgaandelijk in gebreke is gesteld en zonder dat eerst een nieuwe leveringstermijn in onderling akkoord schriftelijk is vastgelegd.

 7. Levering
  De bestellingen dienen afgehaald te worden in de magazijnen van KUNNIG, behoudens anders schriftelijk overeengekomen. De bestellingen worden ter beschikking gesteld van de koper in het bedrijfspand van KUNNIG (haar maatschappelijke zetel) of elke andere locatie zoals aangeduid in de overeenkomst. KUNNIG is niet verplicht de bestellingen te laden op het voertuig waarmee de goederen worden opgehaald.

 8. Transport
  Indien schriftelijk overeengekomen kunnen de goederen geleverd worden bij de koper. De levering/transport verloopt EXW overeenkomstig de ICC INCOTERMS 2010, derhalve gebeurt het transport vanaf het bedrijfspand van KUNNIG voor rekening en op risico van de koper. De koper dient zich voldoende te verzekeren voor mogelijke schade gedurende het transport.

 9. Opslag goederen
  1. Goederen en grondstoffen aangeleverd bij KUNNIG door de eigenaar/koper ter verwerking of voor de bewerking ervan worden opgeslagen op risico van de eigenaar/koper, behoudens anders schriftelijk overeengekomen. De eigenaar/koper doet totale afstand van verhaal tegenover KUNNIG voor schade aan de aangeleverde goederen en grondstoffen en dient zich tegen alle risico’s, die de aangeleverde goederen en grondstoffen met zich kunnen meebrengen, steeds afdoende te verzekeren (verzekeren ‘All-risk’). De prijs van KUNNIG is immers niet op het verzekeren van die goederen en grondstoffen afgestemd.
  2. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 9.1 dienen de aangeleverde goederen te worden voorzien van een veiligheids- /informatiefiche of Safety Data Sheet (SDS). KUNNIG kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de eigenaar/ koper zou lijden als gevolg van het niet door de eigenaar/koper overleggen van een veiligheids-/informatiefiche of Safety Data Sheet (SDS). De eigenaar/koper vrijwaart KUNNIG op eerste verzoek voor alle (financiële-) gevolgen die het gevolg mogen zijn van het niet voorzien van een veiligheids-/informatiefiche of Safety Data Sheet (SDS).
  3. Afgewerkte goederen/producten worden na de verwerking/productie bij KUNNIG opgeslagen op risico van de koper, KUNNIG is geenszins aansprakelijk voor schade gedurende de opslag van de goederen/producten.

 10. Garantie
  De garantie is enkel van toepassing op een gebrek aan overeenstemming (verborgen gebreken). De garantie is niet van toepassing op gebreken die te wijten zijn aan wijzigingen toegebracht aan het goed, abnormaal gebruik, nalatigheid of een gebrek aan onderhoud.

 11. Wettelijke garantie koop/verkoop
  1. De wettelijke garantie bij koop/verkoop betreft een termijn van twee (2) jaar vanaf het moment van levering. Huidige garantie wordt enkel bedongen in het voordeel van de koper en kan niet worden overgedragen op derden.
  2. Indien een gebrek aan overeenstemming bij de koop/verkoop zich manifesteert binnen de termijn van zes (6) maanden vanaf het moment van levering, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek aan overeenstemming bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het gebrek. Na het verstrijken van voormelde termijn zal de koper moeten aantonen dat het gebrek aan overeenstemming reeds aanwezig was op het tijdstip van levering.
  3. Indien de koper kan aantonen overeenkomstig artikel 10 dat het gebrek aan overeenstemming aanwezig was op het ogenblik van de levering heeft hij recht op herstel of vervanging conform de wettelijke bepalingen behalve indien dit onmogelijk is of buiten verhouding wat betreft de waarde van of de ernst van het gebrek aan overeenstemming.
  4. Voormelde wettelijke garantie inzake consumentenkoop is evenwel niet van toepassing op diensten uitgevoerd door KUNNIG, o.a. stoffering, e.d..
 12. Controle en waarborg
  De koper dient de goederen onmiddellijk, bij afhaling of levering, te controleren op gebreken. Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op straffe van verval, uiterlijk binnen de acht (8) dagen na levering of afhaling per gemotiveerd aangetekend schrijven worden gemeld. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de goederen, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of beschadigingen.

 13. Gebreken
  De goederen worden gewaarborgd voor verborgen gebreken, op straffe van verval dient de koper een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de twee (2) maanden nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven.

 14. Betaling
  1. De facturen dienen onmiddellijk -d.i. voorafgaand aan -/ als voorwaarde voor de afhaling (artikel 6) of levering (artikel 7)- betaald te worden, behoudens anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Bij niet betaling binnen de vooropgestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke intrest vermeerderd met 5 % op het onbetaalde factuur bedrag verschuldigd.
  3. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 15% van de koopprijs (met een minimum van € 50), onverminderd het recht van KUNNIG om een hogere schadevergoeding te bekomen. Voormelde schadevergoeding is wederkerig.

 15. Overmacht
  KUNNIG kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor tekortkomingen in de uitvoering van haar verbintenissen die te wijten zijn aan overmacht. Als overmacht dient beschouwd te worden elke onvoorziene omstandigheid met betrekking tot leveranciers of materialen waarvan KUNNIG zich gewoonlijk bedient die de uitvoering van overeenkomst onmogelijk maakt of die deze zodanig bemoeilijkt of de kost ervan zodanig verhoogt dat de uitvoering niet langer redelijkerwijze kan gevorderd worden. Volgende exemplatief opgesomde gevallen zijn te beschouwen als overmacht: door de overheid opgelegde maatregels, laattijdige leveringen, faillissement van leverancier, oorlogen, brand- en waterschade, stakingen en lock-outs, enz.

 16. Ontbinding
  Ingeval dat de overeenkomst eenzijdig wordt opgezegd de koper dan is deze een vergoeding verschuldigd aan de KUNNIG, ten belope van 30% van de waarde van de overeenkomst, tenzij een grotere schade kan bewezen worden. Voormelde schadevergoeding is wederkerig.

 17. Interpretatie
  De titels in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn enkel gemakshalve gebruikt en zullen niet dienen voor de interpretatie van die bepalingen.
 18. Verzaking
  Verzuim of vertraging van de uitoefening van KUNNIG van enig recht uit onderhavige verkoopvoorwaarden houdt geen verzaking aan dat recht in.

 19. Deelbaarheid
  Indien een bepaling van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig zijn, zal het overige deel van die bepaling en onderhavige algemene verkoopvoorwaarden uitwerking blijven vinden.

 20. Toepasselijk recht en rechtsmacht
  De offerte, bestelbon, aanbod of overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Geschillen met betrekking tot uitvoering, interpretatie van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en daaraan verbonden overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
accessibility